انواع نوشته های روی دکمه انبار و ارسال

[AnythingPopup id=”1″]   [AnythingPopup id=”2″]       موجود   موجودی متوسط   نا موجود   ارسال کشوری   ارسال استانی   فروش حضوری   عدم امکان ارسال